Allemoal hengeree

Mit kermes, fastelovvend, op en hoertsiet, beej en doof,
da sjleunt vuur oss et pensje vol en drinke enge hoof.
En zeunt vuur daan i sjtirnoeng, jet besjwiepst zoe nevve beij,
da maache vuur der jense-marsj, en zenge op en reij.

Refreng

Allemoal hengeree, allemoal hengeree,
denn d’r dikke Joep, dea jift os huuj noch ee.
E biersje of enne kloare, dem losse vuur nit sjtoa.
Dat hant vuur os jesjwoare, drum losse vuur noe joa.
Allemoal hengeree, allemoal hengeree,
denn d’r dikke Joep, dea jift noch ee.
Vuur laache, zenge, sjprenge, denn vuur zeunt zoe jot jemoeet
en werrepe huuj et Fina mit de batse dursj jen loeet.
Al wead et ooch jet sjpieder en vuur zeunt e bisje muij,
da drinke vuur ne feste sjloek en zenge wier op nuij.

Refreng

E biersje beej de friete en e drupsje beej de woasj
Zoe drink vuur oos de leaver voet en sjterve daan va doasj.
Da komm vuur beej der Petrus en dea zet: wat zukt duur heij,
der Hemmel hat jee flasje-bier, dat is jeng brouwerij.

Teks em moeziek:J. Hermanns