Drinke en klinke

Drinke en klinke, los d’r mod nit zinke.
Toob disj oes en deun ens jek.
Dans doch ens d’r boogie op d’r bessemsjtek.
Drinke en klinke, los d’r mod nit zinke.
Leaf drop los zoelang et jeet.
Et doert jeng ewwisjheed.

J. Hermanns & Haane