Et kluksje

Joan isj dursj oos sjtedsje, da denk isj duks noa, va sjun auwts van vreujer, is veul nit miee doa. Doch mus vuur nit klaare, verbee is verbee isj wel et uusj zaare, jet sjuns hant vuur hee ….

Refreng

Wat klinkt soe fein, jenouw op de sekond, jedder hoaf – en jedder sjtond? Woa kunt dea sjunne klank, bee daar en naat eroes? Oes dat kluksje, in dat tuurmsje, op dat daar va os jemengdehoes. Oes dat kluksje, in dat tuurmsje, op dat daar va os jemengdehoes.

Ze deunt hee noe bouwe, modern en jenooch dat paast in os landsjaf, wie en voes oope ooch. Ze jaare mit bouwe, jans hoer en jans wiet, dat kluksje deed langsaam, dat kluksje hat tsiet.

Refreng

Tekst en moeziek: Lambeat Erven