Iesj bin i Vols jebore

Et jaanse joar weat zisj jevreujt op de ferieë die me kriet.
Da wilt me eurjens angesj hin woa me jaarjing Völser ziet.
Doch is me 14 daag koom voet, helt me et nit mie vol.
Ach weur isj doch mer wier i Vols, aan de baach, der busj, der zoll.

Refrein:
Isj bin i Vols jeboare en doarop ben isj sjtools.
Isj drink misj jeer e biersje, isj ben joh nit va hoolts.
Mer mit de vastelovvend, da jeet et dreej daag roonk.
Da ben isj ing risjtieje Jrensüll, da veul isj misj, da veul isj misj.
Da ben isj ing risjtieje Jrensüll, da veul isj misj jezoonk.

Vols is et sjunste stedsje, ja dat is joh weltbekaant.
Vuur haant der sjunste busj en et huukste punt va Nederland.
Vuur Völser zukke leider in eng anger stad hun jelluk,
doch ummer wier komme zee mit vreujt noa oos kleng Vols tseruk.

Refrein:

1978: Tekst: Trudy Meijers – muziek: Trudy Meijers & Hubert Deitz