Iesj wees et nit

Wenn me zoee at ens eroeser jeet en me kunt wier ens beejenee, dat daan ooch jet jedroonke wead, ee, tsweij of dreej. Wat der dokter zaat, verjeisse is, doa denkste nit miee aa enn wenn et daan op sjloes a jeet, da vengt et piekere aa.

Refreng
Isj wees et nit, isj wees et nit, isj han doch zoe duks enne klaps.
Of dat van et biersje kunt of kunt et duks van d’r sjnaps ?
Wenn isj ’t ovvends op heem aa joa, mit enne jowwee mod,
da wees isj et nit, da wees isj et nit, da paast misj nit miee d’r hod.
Zoee jeet et mit der karneval, dat is jo et sjunste fes, da drinkt me urjens a eng tieek, vier, vunnef of zes. Der sjnaps, et bier, dat sjmaat zoee jot, et kunt zisj op nuus miee aa en wenn et daan op sjloes a jeet, da vengt et at wier aa
Refreng

(1983)Tekst en moeziek: Päul Crutzen