Internationaal kuusse

De janse welt, die driënt zich mer ömmer veur ee woat:
dat is dat wötsje “kuusse”, at doezend joare oad.
Beej der Adam en et Eva woar dat der iesjte faal.
Va doe aaf is dat kuusse daan ooch internationaal.

Refrein:

Op et Hollendsj heesjt dat: “kus mij”,
op ’t Duutsj: “ach, küsse mich”.
Op ’t English, leifste medsje, zet me,
“I kiss you” a dich.
I jeddes land heesjt kuuse angesj,
van die wöet zunt-er en sjoel.
Mè der Völser, dea zet ömmer:
“Leifte kink, jef mich en moel !”

Ich joong ens leits sjpatsiere mit e jans onsjöldig dink.
Et woar an et prakkeziere, dat zooch ich an dat kink.
Doe zet et an et leitste: Noe huur mich doch ens aa,
is dienge moonk op mienge moonk, ja, wie zet me da doa draa ?

Refrein:

En biste 70 joare, en biste kaal en oad,
da haste jaarjeng hoare en de liebe, die is koad.
En zet op-ens die vreusje: Biste et kuusse at verliert ?
Da sjnapste dich dat eudsje en da weat noch ens probiert.

Refrein:

Zang: L.Erven