Jeddes diersje hat sie pleziersje

Isj joong op en naat noa heem, woar vreulisj en isj zong
Zaat op ens eng stem a misj, doe sjtees noen op der bong
Isj zaat leifste vrauw polies, is zenge daan eng zunt
Da maat dea bong en dut da mè, wat uur nit losse kunt

Refrein:
Jeddes diersje hat zie pleziersje, jedder moede hat zienge sjiek.
En der inge helt van e biersje, en der angere helt van antiek.
En der enge, dat is e sjennoas, en der angere, ja dea is braaf.
Mè vuur Völser, vuur zeunt plezierisj, en dat nemt oos jenge aaf

Kriet me ens va Kirresjroa, enne sjunne blauwe jroos
Wees me dat et hat jee jeld en daan betsaale moos
Weat me van dat bloa jaans roeë, wenn me dea breif bekiekt
Da denkt me dat dea Fiscus jaans besjtemt nit sauber tiekt

Mos isj van dat troanedaal, ejaalisj vreusj of sjpieë
Woa isj da kom op jeddenvaal, doa zeunt erre noch mieë
En zaare die, doe bis waal sjpieë, dat vinge vuur jet raar
Isj zaar doa onge, dat ken zieë, hauw isj noch snipperdaach

Tekst en Moeziek: Lambert Erven