Jenau d’r pappa

Isj koam zoe roonk der Carnavalals iesjte kengsje aa.
Wat houw dea papa veur eng sjpass aa miesj woar alles draa.
En vroarets doe aa mienge pap wat maat dea klenge doof
da zaat der pap jaants voller sjtools en sjlooch ziesj op de broos.

Refreng:

Jenauw der papa,der papa jenauw.
Et zelfde naesje vol mit knoebele en blauw.
En hatte doasj, deed hea wie zienge pap 2x 2 x
da bliefte sjreije bis dat hea et flesje hat.

Noen bin isj jroes en jeun eroes
zoe wie der pap dat deet
en sjteun isj sjtonde a jen tiek
der papa beej miesj sjteet.
Isj bin ooch zienge zonnesjien
dat wees de jaantse sjtroas
mea komme vuur op heem oobaa
da toobt de mam en roast.

Refreng:

1994 DER VALLIS JROEP
TEKST: Joep Baltus
MOEZIEK: Toon Vanhouttem