Maach diesj doch e bisje sjpas

Jeddes joar in der jannewaar vengt dat renne werrem aa.
Va zitsoeng hin, va zitsoeng heer, me huurt mè noch alaaf.
Et wead at wier tamtam jemaat, et is at werrem esoe wiet.
Dat zeunt de allersjunste daach va oos vastelovvendstsiet.
Doarum sjtel disj nit ezoe aa en sjtem mit oos noen aa …..

Refreng:

Maach disj doch e bisje sjpas et jeet jo um de vreujt, wennste ooch mansjmoal kommer has, ens laache hat jenge bereujt. De welt sjteet dreej daach op der kop, doarum deunt vuur wie die welt, vuur maache oos alleng mè sjpas, denn laache kost jee jeld. (2 moal)

Is et opens da at febrewaar, me wees et noch nit miee. Der optsooch jeet, dat is jeng vroar: mè mieetstens dursj der sjniee. Dat klaut oos evvel nit der moot, denn Ülle zeunt jo nit dom et weat wie jezaat jet sjpas jemaat, dernoa sjiengt werrem de zon. Doarum sjtel disj nit ezoe aa en sjtem mit oos noen aa….

Refreng

Zeunt die daach da at werrem verbeej, et joong oos veul tse jauw; Auwwiever-, Prinse- en Absjloesbal, nee wat woar vuur blauw. Vuur haant jo waal oos sjpas jehat, ee dink dat is doch klaar, noen weat wier tseng mond hei jesjpaart en ver hant werrem jannewaar. Bis doarum mè nit koee…., mit sjpas weats doe werrem vroee….

Refreng

Tekst en moeziek: Jos Vaessen