Optochtreglement 2024

Optochtreglement CV de Grensülle
1. De deelnemers dienen bij aanmelding het volledig ingevuld en ondertekende
inschrijfformulier in te leveren bij de organisatie van de optocht. Dit kan via link op de
website van CV de Grensülle.
2. De inschrijver informeert alle deelnemers van de groep over dit reglement en de
hierbij behorende bijlagen. De inschrijver (natuurlijk persoon) is tevens
aanspreekpunt voor CV de Grensülle, brandweer, politie en gemeente en
verantwoordelijk voor het gedrag van de gehele groep.

3. De inschrijving sluit op maandag 5 februari 2024. Inschrijvingen na deze dag worden
niet meer behandeld.

4. De startnummers worden uiterlijk woensdag 7 februari 2024 bekend gemaakt door de
organisatie.

5. Het startnummer dient gedurende de hele optocht duidelijk zichtbaar te zijn. Alleen
dan komt men in aanmerking voor een prijs. Geen startnummer betekent geen
deelname.

6. De optocht in Vaals centrum vindt plaats op maandag 12 februari 2024. De eerste
groep vertrekt om 14:11 uur vanaf de Beemderlaan.

7. De deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle gevolgen en schade die
voortvloeien uit de deelname aan de optocht.

8. Voertuigen dienen WA verzekerd te zijn. Er kan naar een bewijs worden gevraagd.
Niet verzekerd betekent geen deelname aan de optocht.

9. Voertuigen moeten voldoen aan de wegenverkeerswet.

10. Chauffeurs van wagens rijden alcoholvrij. Geen alcohol in het verkeer! Indien er
alcohol wordt geconstateerd bij de bestuurder, dient er een andere chauffeur te rijden.
Is deze er niet, dan mag met niet deelnemen aan de optocht.

11. Presentaties die discriminerend of provocerend zijn, kunnen door de organisatie
worden geweigerd.

12. De deelnemers dienen alle aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars, boa’s,
gemeente en of politie onverwijld op te volgen. Bij het niet voldoen hieraan wordt men
verwijderd uit de optocht.

13. Deelnemers die in aanmerking willen komen voor een prijs, dienen de hele
optochtroute mee te lopen/rijden.

14. Deelname van reclamewagens dient van tevoren overlegd te worden met de organisatie.
Reclame op deelnemende groepen en wagens mag, mits dit niet overheersend is.

15. Als er te grote gaten in de optocht vallen, is de organisatie bevoegd om groepen verder
te sturen dan wel tegen te houden.

16. Jurering optochten. Jurering geschiedt op de volgende onderdelen: Carnavalesk,
originaliteit en esthetisch (schoonheid, presentatie). Muziekgezelschappen, Prinsen- en
Raad van Elf-wagens komen niet in aanmerking voor prijzen.

17. Bij het niet afhalen van de prijs vervalt deze.

18. Het is niet toegestaan papierafval, andersoortig afval of confetti uit te gooien in de
optocht. Deelnemers die dit wel doen, worden direct uit de optocht gezet en worden
aansprakelijk gesteld voor de schoonmaakkosten.

19. Plateauwagens:
– De maximale lengte van een deelnemende wagen is 18 meter. De maximale hoogte 4
meter en de breedte 3 meter. Aan de voorkant van de plateauwagen moet een hoge
omheining zijn zodat niemand via de distel de wagen of het dak kan beklimmen.
Aan de achterkant moet een stevige trap bevestigd zijn indien er tijdens het rijden
op- en afgestapt kan worden. Enkel via deze trap mag de wagen worden betreden.
– Er moet een schriftelijk bewijs van de verzekering worden getoond waarin
beschreven wordt dat de plateauwagen inclusief de personen op de wagen verzekerd
zijn.

20. In alle gevallen waarin dit reglement of wettelijke bepalingen niet wordt voorzien,
beslist de organisatie.

21. Op deze optocht zijn de richtlijnen voor de brandveiligheid van toepassing die
genoemd worden in de bijlage optochtveiligheid.

22. Op deze optocht zijn de richtlijnen voor het geluid van toepassing die genoemd worden
in de bijlage geluid.

23. Op de optochtroute staan diverse urinoirs. Wildplassen wordt bekeurd. Spreek elkaar
erop aan om die toiletten te gebruiken.
Let op: Voor de optocht zal de carnavalsvereniging, samen met de politie en de gemeente
elke wagen controleren.

BIJLAGE OPTOCHTVEILIGHEID
Alcohol
Per 1 januari 2014 is de wettelijke regeling voor wat betreft het schenken en gebruiken van
alcohol aangepast. De leeftijdsgrens, waarop alcohol mag worden geschonken en
gedronken, is per 1 januari 2014 verhoogd van 16 naar 18 jaar.

Personenvervoer
Zoals in de wegenverkeerswet te lezen valt, is het niet toegestaan om mensen op de
deelnemende plateauwagens mee te nemen tijdens het rijden naar het startpunt van de
optocht en bij het terugrijden naar huis. Alle deelnemers aan de optocht die op een wagen
staan, moeten dus gebracht worden naar het startpunt van de optocht en daarna weer
worden opgehaald. Alleen tijdens het rijden op het parcours van de optocht is het
toegestaan om op de getrokken wagen te staan/zitten.

Verzekering
Op aanvraag dient er een schriftelijk bewijs van de verzekering worden getoond waarin
beschreven wordt dat de plateauwagen met personen is verzekerd. Bij een
(landbouw)voertuig is de plateauwagen weliswaar meeverzekerd, doch uitsluitend voor het
gebruik waarvoor dit is bedoeld, dus geen personenvervoer.

Hulpkoppeling
Aanhangwagens zonder reminstallatie moeten een hulpkoppeling hebben. Een
hulpkoppeling bestaat uit een ketting die zo dicht mogelijk bij het midden van het voertuig
is vastgemaakt met een oog (let op: niet in een lus alleen om de trekhaak). Hij mag de
werking van de eventueel aanwezige reminstallatie niet belemmeren en moet zo zijn
aangebracht, dat bij het losraken van de originele koppeling de dissel de grond niet kan
raken. Ook moet de hulpkoppeling sterk genoeg zijn om de aanhangwagen – met lading en
al – aan het trekkend voertuig vastgekoppeld te houden.

OPSTELLEN
De grote wagens dienen op tijd aanwezig te zijn. Vanaf 13:15 opstellen in de
Sneeuwberglaan en of Beemderlaan. Deze opstelplaats aub aanrijden via de Prins
Bernhard straat. Het geluid mag tijdens het opstellen max. 80 dBa bedragen, Hierop wordt
gecontroleerd,

EINDE OPTOCHT
Het einde van de optocht verloopt via de Beemderlaan. De wagens dienen direct het geluid
uit te zetten en direct naar beneden te rijden, terug naar huis. Blijven hangen in de
Beemderlaan is verboden!

BRANDVEILIGHEID
Er dient 1 goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg poeder of 6 kg schuim of 6 kg CO2
aanwezig te zijn op de wagen.
De brandblusser moet binnen handbereik geplaatst worden en niet naast het aggregaat.
Aanwezige en in gebruik zijnde kabelhaspels moeten helemaal afgerold worden vanwege
mogelijk brandgevaar.
De opslag van reserve brandstof t.b.v. stroomaggregaat mag alleen in stalen jerrycan en
niet bij het aggregaat in de buurt geplaatst worden.
Bij een jerrycan moet een trechter aanwezig zijn voor het bijvullen.
In de nabijheid van het stroomaggregaat mogen zich uitsluitend moeilijk ontvlambare
materialen bevinden.
Het stroomaggregaat is deugdelijk, veilig en goed bereikbaar opgesteld. Het kan niet
omvallen, kantelen en is tegen stoten beveiligd.
Open vuur is niet toegestaan (geen barbecue, fakkels, lampionnen, vuurwerk of
rookmachines). Groepen die dit gebruiken, mogen niet deelnemen aan de optocht.
Alle elektrische installaties dienen voldoende gezekerd, vochtbestendig en gekeurd te zijn.

UITGOOIEN
Het uitgooien van papier- en of ander afval is ten strengste verboden. Wagens die dit bij
vertrek van de optocht bij zich hebben, mogen niet vertrekken.
Er mag geen snoepgoed uitgegooid worden in bochten, i.v.m. gevaar voor toeschouwers.

BIJLAGE GELUIDSOVERLAST
1. Alleen tijdens het opstellen en trekken van de optocht mag de geluidsinstallatie
gebruikt worden. Bij de opstelling van de optocht in der Sneeuwberglaan,
Beemderlaan mag het geluid max. 80 dBa te zijn, bij het trekken van de optocht
mag dit verhoogd worden naar max. 85 dBa. Bij de ontbinding in de
Beemderlaan dient het geluid uit te zijn.

2. Een optocht is geen wedstrijd om het meeste lawaai te produceren. Een eerste
waarschuwing om het geluidsniveau te minderen zorgt voor een waarschuwing;
bij een tweede waarschuwing volgt een uitsluiting.

3. Graag horen we natuurlijk carnavalsmuziek. Dus geen house o.i.d.

4. Richt de boxen naar boven en niet op het publiek.

5. De geluidsman van de groep dient bij de installatie te blijven totdat de controle is
langs geweest. Na de controle dient het geluid de max. aantal genoemde dBa te
zijn.

6. Er mag maar één persoon het geluid bedienen