Vinsterbank

Beej os op de vinsterbank, woa ketsjere sjmoeze,
doa zenge die sjtondelank, va liebe krank, d’r katsezank.
Beej os op de vinsterbank, doa wead jemiauwt.
Doa hat ooch d’r kater zoe mansje meim jekrauwt.

Tekst & muziek: J. Hermans& Haane