Wenn vuur u Vols wieer vastelovvend viere

Refreng:

Wenn vuur i Vols wieer vastelovvend viere,
da kenne vuur diesj ee dink jarandiere.
Jans Vols dat sjunkelt, hat de jruutste sjpass,
d’r Völser vastelovvend liet oos a je hats.

Leufs doe durresj Vols en wils diesj amusiere,
i jeddes wieetschaf kennst doe dat probiere.
Doa vings doe Sjtimmoeng, Moesiek en Humor.
Zoe vier vuur vastelovvend jeddes joar.

Komm mer erree en loss diesj uvvertsuuje,
maach mit oos mit, vuur deunt diesj nit beluuje.
Heej kriest doe sjpass en sjtees doe nit alling.
Ja dat is carnaval beej oos an de Dreej Sjteng.

Zoe jeet dat jeddes joar heej in dat sjtädsje.
D’rum zinge vuur diesj heej noen ooch dis lidsje.
Maach mit oos mit en sjtimm da noch ens aa,
Oos lidsje van d’r Völser carnaval !!!

(1994) Tekst en muziek : René Deckers …. Sjpasskapel “D’r Sjlappe Kroam”